20.06.2024r. 


13

 

Wolontariat

bip

loga wspolnie unicef wroclaw

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Liveworksheets

Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

To motto pragniemy realizować nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Podlegając Stowarzyszeniu: „Żyj kolorowo” realizujemy program: „ My dla świata” i Fundacji „Świat na Tak.”

Działamy w kilku sekcjach- bibliotecznej, opiekuńczej, czytelniczej, plastycznej, porządkowej i sportowej. W ten sposób uczymy się odpowiedzialności za siebie i swoje działania.

Sekcja iblioteczna to pomoc w porządkowaniu księgozbioru, doradztwo czytelnicze i opieka nad kącikiem boocrosingowym.

Opiekuńcza to gry i zabawy z dziećmi klas 0- III, zabawy z dziećmi w świetlicy, organizacja przerw międzylekcyjnych.

Porządkowa- stałe dyżury na korytarzach szkolnych i w szatniach.

Czytelnicza to przygotowanie scenariuszy zajęć połączonych z czytaniem
i propagowaniem literatury dziecięcej wśród uczniów we współpracy ze świetlicą szkolną, bibliotekami i nauczycielami języka polskiego.

Plastyczna to opieka nad gazetką wolontariatu, przygotowanie plakatów ogłaszających kolejne akcje, włączanie się do dekorowania holu szkoły, pomoc w prowadzeniu galerii plastycznej.

Sportowa to pomoc w prowadzeniu dodatkowych zajęć sportowych dla klas młodszych i włączanie się w przeprowadzane zawody sportowe w naszej szkole.

Oprócz działań stałych współpracujemy z wieloma instytucjami niosącymi pomoc potrzebującym poprzez organizację szeregu akcji takich jak: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”; „Mikołajkowa Paka dla Dzieciaka”; „Na ratunek dzieciom
z Kongo”; „Pola nadziei”; „Torba Miłosierdzia”; „ Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”; „Studnia dla Południa”; „ Prezenty bez pudła”; „ Pełna miska dla schroniska”, „Światełko Zapomnianym”.

Organizujemy dyskoteki charytatywne, kiermasze świąteczne, warsztaty i kampanie.

W działania szkolnego wolontariatu wchodzi cała społeczność szkolna. Wszystkie nasze działania mają wspólny cel: kształtowanie postawy altruistycznej, pełnej zaangażowania i otwartości na potrzeby innych aby zmieniać świat na lepszy.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

SYSTEM REKRUTACJI

Informacja o możliwości uczestniczenia w działaniach SKW poprzez:

 • Wywieszenie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę SKW
 • Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu
 • Lekcje religii i etyki
 • Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

Kwalifikowanie ucznia do SKW następuje po:

 • Złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów)
 • Przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zasięgnięciu opinii wychowawcy
 • Miesięcznym okresie próbnym

PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki.
 2. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i innych nauczycieli.
 3. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach związanych
  z wykonywaną pracą.
 4. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia
  o wykonywanej pracy.
 6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej
  po wcześniejszym uprzedzeniu koordynatora SKW.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA         

 1. Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną

zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.

 1. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 2. Wolontariusz ma obowiązek respektować Regulamin SKW.
 3. Wolontariusz ma obowiązek określonego- systematycznego działania na rzecz innych w ciągu całego roku szkolnego oraz wzięcia udziału w co najmniej trzech akcjach organizowanych przez SKW.
 4. Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania terminu zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariusza, tj. do końca września danego roku szkolnego.
 5. Wolontariusz w cyklu nauki ma obowiązek przepracować co najmniej 20 godzin w ramach działań SKW.
 6. Wolontariusz swoją pracę dokumentuje w prowadzonym systematycznie Dzienniczku Wolontariusza.

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKA SKW

 1. Zasada osobistej pracy nad własnym   rozwojem.
 2.  Zasada bezinteresownego zaangażowanie na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Zasada troski o bezpieczeństwo i los słabszych.
 4. Zasada prawdomówności, przyjaźni i życzliwości.

CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA

 1. Daje dobry przykład swoim zachowaniem.
 2. Jest odpowiedzialny, obowiązkowy i punktualny.
 3. Umie współdziałać w zespole.
 4. Umie dzielić się z innymi.
 5. Jest wrażliwy i tolerancyjny.
 6. Systematycznie pracuje nad własnym rozwojem.